ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2)
Senior Executive Development Programme (SEDP)

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้บริหารขององค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรและของประเทศ เพื่อสร้างผู้นำที่มีความสามารถที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแตกต่างและซับซ้อน มีมุมมองและวิสัยทัศน์ในระดับของสังคมโลกที่เชื่อมต่อและโยงใยกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะใช้กระบวนการทำงานแบบใหม่ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานและประสานการบริหาร สามารถใช้กระบวนการทำงานแบบส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรภายในและเครือข่ายการทำงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำสำหรับอนาคต

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาเห็นความจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง (Enhance) เร่งเร้า (Accelerate) และรักษาไว้ (Maintain) ซึ่งศักยภาพและสมรรถนะด้านการบริหาร และเพื่อเตรียมการให้รองหัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารในราชการเพื่อให้ผู้บริหารในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

เจตนารมณ์

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) มีเจตนารมณ์เพื่อเตรียมนักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ให้มีความพร้อมที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ (Preparing for Critical Position)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำที่มีความเป็นสากล นำการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม เสริมทักษะทางการบริหารยุคใหม่และการสั่งสมประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด
  2. เพื่อสร้างผู้บริหารให้เป็นต้นแบบที่ดีที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
     

องค์ประกอบเนื้อหาวิชา

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1.ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills)
2.ทักษะด้านการบริหาร (Managerial Skills)
3.ทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด (Soft Skills)

วิธีการอบรม

ดำเนินการผสมผสานระหว่างการอบรมออนไลน์และในชั้นเรียน ด้วยรูปแบบวิธีการดังนี้

  1. การอบรมในชั้นเรียน (Training)
  2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารองค์กรกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน การเมือง ผู้นำทางความคิด สื่อมวลชน และอื่น ๆ (Executive Forum)
  3. การเสริมศักยภาพและสร้างทักษะทางการบริหารด้วยการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กรจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน (Executive Coaching)
  4. การศึกษาดูงานภายในประเทศ (Field Trip) และการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์กับองค์กรต่างประเทศ (Virtual Field Trip)
  5. การจัดทำผลงานวิชาการ (Group Project)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2547-1000 ต่อ 6937, 1785, 1755, 1762
โทรสาร 0-2547-2049

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.2 รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.หนังสือแจ้งรายชื่อ

2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ใบตอบรับเข้าร่วมฯ

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการฝึกอบรม

 

 

 

นบส. 2 รุ่นที่ 15 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เปิดระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สมัครลงข้อมูลการสมัครของตนเอง  24 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566
ปิดรับเอกสารการสมัครที่ได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566
ตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 25 เมษายน 2566
กิจกรรมเตรียมการก่อนการอบรม (ออนไลน์) 22 พฤษภาคม 2566
การฝึกอบรม (แบบไม่ต่อเนื่อง) 25 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2565

 

หนังสือแจ้งส่วนราชการ นบส. 2 รุ่นที่ 15

 

 

ห้องสมุดรายงานวิชาการและรายงานการศึกษาดูงาน