ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2)

Senior Executive Development Programme (SEDP)


หลักการและวัตถุประสงค์

การพัฒนาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรและของประเทศ เพื่อสร้างผู้นำที่มีความสามารถที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแตกต่างและซับซ้อน มีมุมมองและวิสัยทัศน์ในระดับของสังคมโลกที่เชื่อมต่อและโยงใยกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะใช้กระบวนการทำงานแบบใหม่ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานและประสานการบริหาร สามารถใช้กระบวนการทำงานแบบส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรภายในและเครือข่ายการทำงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำสำหรับอนาคต


สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงพิจารณาเห็นความจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง (Enhance) เร่งเร้า (Accelerate) และรักษาไว้ (Maintain) ซึ่งศักยภาพและสมรรถนะด้านการบริหาร และเพื่อเตรียมการให้รองหัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารในราชการเพื่อให้ผู้บริหารในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้รองหัวหน้าส่วนราชการก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำที่มีความเป็นสากล นำการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม เสริมทักษะทางการบริหารยุคใหม่และการสั่งสมประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด
2. เพื่อสร้างผู้บริหารให้เป็นต้นแบบที่ดีที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน

 

โครงสร้างหลักสูตร

>> องค์ประกอบเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills) 
2. ทักษะด้านการบริหาร (Management Skills) 
3. ทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด (Soft Skills)

>> รูปแบบและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
1. การอบรมในชั้นเรียน (Training)
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารองค์กรกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ เอกชน การเมือง ผู้นำทางความคิด สื่อมวลชน  (Executive Forum)
3. การเสริมศักยภาพและสร้างทักษะทางการบริหารด้วยการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กรจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน (Executive Camp)
4. การศึกษาดูงานภายในประเทศ (Field Trip) และการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์กับองค์กรของต่างประเทศ (Virtual Field Trip)
5. การจัดทำผลงานวิชาการ (Group Project)

 

>> ข้อมูลบริหารโครงการ

+ ปฏิทินกิจกรรม

+ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ นบส. 2 รุ่นที่ 13 จำนวน 35 ราย

+ แบบฟอร์มใบลา

 

>> หนังสือราชการต่าง ๆ ของโครงการ

+ สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรม โดยปรับระยะเวลาการอบรม จากเดิมระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กันยายน 2564 เป็น วันที่ 4 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2564 (เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)

+ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเพิ่มเติม)

คลิกดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม)

+ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบแรก)

คลิกดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบแรก)

+ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในโครงการนี้เป็นการเพิ่มเติม โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ รายละเอียดหนังสือรับสมัครเพิ่มเติมตามหนังสือด้านล่าง

+ เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (รอบแรก)

 

>> สอบถามข้อมูล ติดต่อ 0-2547-1000 ต่อ 1762, 6937 หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่โครงการ

1. นางศิริวรรณ เมนะโพธิ     โทร 08-1626-0506    Email : siriwan.mena@ocsc.go.th

2. นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง    โทร 09-0953-5842      Email : kessiri.s@gmail.com

>> รายงานวิชาการและรายงานการศึกษาดูงาน