ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

โครงการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership Development Programme 
เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงาน ก.พ. พิจารณาถึงความจำเป็นในการติดตามการพัฒนาตนเองภายหลังจากการฝึกอบรมร่วมกับข้าราชการต่างประเทศ และเพื่อรับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership Development Programme ในอนาคต และเพื่อรับข้อคิดเหฌ็นเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการในอนาคต รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมศึกษาดูงานและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมเครือข่ายและปลุกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี

วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาการฝึกอบรมและเครือข่ายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme ในอนาคต
3) เพื่อสร้างและกระชับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างข้าราชการพลเรือนของไทยผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

PDF icon หนังสือเชิญผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Singapre - Thailand Leadership Development Progamme เข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผล ที่นี่

PDF icon เอกสารแนบ โครงการ กำหนดการ และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่

ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่