ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ


เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล รวมทั้งบางอำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และ อำเภอสะบ้าย้อย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่สถานที่ราชการ ทำให้ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว เกิดความหวาดกลัว ความเครียด ต้องเผชิญสภาวะบีบคั้น ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตเป็นอันมาก จึงสมควรที่จะจัดให้ข้าราชการได้พักและผ่อนคลายจากพื้นที่เป็นการชั่วคราว โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวะดังกล่าว เพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลตนเองทางด้าน กาย ใจ และความคิด รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสียงอันตรายจากทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
 • เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐสำหรับการทำงานบริบทในประชาคมอาเซียน
 • เพื่อให้ข้าราชการชายแดนใต้ที่มีจำนวนมากประมาณ 2500 คนในแต่ละปี ได้มีโอกาสกระจายการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ ที่ต่างกันออกไป เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งในแต่ละภาคนั้นก็มีความโดดเด่นในเอกลักษณ์ที่ต่างกัน ทั้งในเรื่องของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ มีแหล่งองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลาย รวมถึงสภาพเศรษฐกิจการค้าในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดนก็ต่างกันอีกด้วย
 • เพื่อส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการใต้ด้วยกันเองและกับข้าราชการในภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ของแต่ละภูมิภาคด้วย
 • ข้าราชการฝ่ายพลเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 2,500 คน

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

 • ผลผลิต (Output): ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3,200 คน
 • ผลลัพธ์ (Outcome): ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในโครงการ

วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์

 • ตัวชี้วัดผลผลิต: ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,500 คน ได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด
 • ตัวชี้วัดผลลัพธ์:
  • ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้นดีขึ้น
  • ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวียน

 • สำนักงาน ก.พ.
 • ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงมหาดไทย
 • บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์เครือข่ายภูมิภาคสำนักงาน ก.พ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการโครงการฯ

ขอบเขตการดำเนินงาน

เตรียมการและจัดกิจกรรมสำหรับข้าราชการกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 2,500 คน

 • ระยะเวลา: จำนวน 7 วัน (กิจกรรมสามรถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
 • สถานที่ดำเนินการ: มหาวิทยาลัยในภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และสถานที่ของเอกชน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
 • งบประมาณค่าใช้จ่าย: #

กิจกรรมและผลผลิต

# กิจกรรม ผลผลิต
1 กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 1. กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ครั้ง ประกอบด้วย
 • ละลายพฤติกรรม
 • สร้างความสัมพันธ์/เครือข่าย
 • สรุปการเรียนรู้ของการเข้าร่วมโครงการฯ และการไปศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างน้อย 6 ครั้ง
3 กิจกรรมสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 3. กิจกรรมสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 9 ชั่วโมง
4 ทัศนศึกษา 4. ทัศนศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 5. ประมวล และสรุปผลการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
6 ประเมินผลการดำเนินการ 6. รายงานผลการดำเนินการ จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย
 • ผลการดำเนินกิจกรรมตาม 1-5
 • วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินการ