Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ความร่วมมือสามหน่วยงาน

เพื่อดำเนินการให้เกิดผลดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน ก.พ. โดยความร่วมมือกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เตรียมการจัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และการลดปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยแต่ละหน่วยงานจะให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบการจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดยนำเทคนิคและแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มาใช้เป็นกรอบการพัฒนา
  2. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร สื่อและเครื่องมือการพัฒนาแก่บุคลากรภาครัฐ
  3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะให้การสนับสนุนการจัดทำกรอบทักษะด้านดิจิทัลที่บุคลากรภาครัฐควรได้รับการพัฒนา รวมถึงจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ