Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ความเป็นมา

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

สืบเนื่องจากทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนัยของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ได้เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑) สำหรับใช้เป็นกรอบในการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ  ได้มีการกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ประกอบกับ ก.พ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญ ให้มีความทันสมัย มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  โดยเห็นสมควรให้นำแนวทางและวิธีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐรูปแบบใหม่ มาปรับใช้ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังคนในภาคราชการให้สามารถปรับตัวให้สอดรับและสนับสนุนการพัฒนาภาครัฐและการพัฒนาประเทศในระยะยาว