Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย :Thailand Digital Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑” วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

Pages