Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

รัฐสภา ครู ศาล ทหาร ตำรวจ อุดมศึกษา อัยการ ท้องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พร้อมจับมือ ก.พ. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (19 พ.ค. 61)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เป็นประธานในการประชุมหารือระดับนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ รวม 13 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม อาทิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

Pages