Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

งานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (17 พ.ค. 61)

คณะทำงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “D power 3: Digital Government Skills Development for Digital Public Officers to Transform Digital Government”  ขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และแนวทางในการจัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลที่จะนำมาให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้ใช้เป็นกรอบการพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

Pages