Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” (29 พ.ย.60)

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุม สุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี 
โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

Pages