Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล"

ครม. ไฟเขียวแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม

สำนักงาน ก.พ. ได้จับมือกับกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในสังกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งทำความเข้าใจหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดสัมมนาใหญ่กระตุ้นความตระหนักรู้สถานการณ์ดิจิทัลปัจจุบัน รับฟังมุมมองความคาดหวังเกี่ยวกับ Digital Transformation จากผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางตามมติ ครม. พร้อม ออกบูธ และ workshop เข้มแสดงหลักสูตร เครื่องมือการพัฒนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสัมมนา

Pages