Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 สำนักงาน ก.พ. เตรียมจัดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ขอเชิญ 

  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

ลงทะเบียน เข้าร่วมงานได้ที่ http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills/seminar

ประเภทข่าว: 

Pages