ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ห้องที่ 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)

ห้อง 3501

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน 130 คน


   

 

วิทยากร

 

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบองค์กรดิจิทัล

อำนวยการจัดกิจกรรม

 

นายมนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการบริหารมูลนิธิ C&C เพื่อการศึกษา,
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,
อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

 

 

หัวข้อ การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานของหน่วยงานที่สนใจพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานขององค์กรให้ ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเข้าใจหลักการและวิธีการออกแบบ องค์กรดิจิทัล รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ สำหรับการออกแบบองค์กรดิจิทัล
เนื้อหา
  • ผลกระทบของ Disruptive technology กับการปรับตัวขององค์กรต่าง ๆ
  • ความหมายขององค์กรดิจิทัล
  • หลักการและวิธีการออกแบบองค์กรดิจิทัล
  • เครื่องมือสำหรับการออกแบบองค์กรดิจิทัล
รูปแบบการนำเสนอ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


เอกสารประกอบการสัมมนา

     Digital Transformation Enterprise Architecture and Big Data

 

สรุปการสัมมนา

   สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ห้องที่ 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)