ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ห้องที่ 3 Re-imaging HR : การเตรียมคนและสรรหาอย่างไรให้ทันยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”

              ห้อง 3110                                 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.                                        จำนวน 75 คน


   

วิทยากร

 

คุณณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อำนวยการจัดกิจกรรม

 

นางสาวนวลน้อย อุณหะโชค
ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.
อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

หัวข้อ Re-imaging HR : การเตรียมคนและสรรหาอย่างไรให้ทันยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและผู้ที่สนใจเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมกำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการ รวมถึงการพัฒนาคน การปรับรูปแบบการทำง่าน แบบ Agile เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ พฤติกรรมที่ต้องใช้ในการเข้ามาทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
เนื้อหา

การปรับตัวของ HR ในยุคดิจิทัล

  • หลักการสรรหา ดึงดูด รักษา และพัฒนาผู้ที่มีทักษะแบบใหม่สำหรับองค์กรที่จะพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล
  • คุณลักษณะของบุคคลที่นำองค์กรสู่ความสำเร็จ
  • เทคนิคและแนวทางการเตรียมคนให้พร้อมด้านทัศนคติ ความคิด ความสามารถและการเป็นผู้นำ : กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  • รูปแบบการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการทำ workshop ค้นหาคุณลักษณะของข้าราชการ
รูปแบบการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการทำ workshop ค้นหาคุณลักษณะของข้าราชการ

 

สรุปการสัมมนา

  สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ห้องที่ 3 Re-imaging HR :
  การเตรียมคนและสรรหาอย่างไรให้ทันยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”