ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ห้องที่ 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”

ห้อง 3502

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน 90 คน


   

วิทยากร

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ 
ผู้ตรวจราชการกรม
นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมบังคับคดี
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมบังคับคดี


อำนวยการจัดกิจกรรม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี
อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
นายธัชพล โปษยานนท์
Managing Director Strategic Accounts and Digital Transformation Office, Cisco Systems – ASEAN
อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

 

 

หัวข้อ ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหารและผู้ที่สนใจเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างองค์กรดิจิทัลภายใต้ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและทรัพยากรของภาครัฐ
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง เทคนิค และวิธีการของผู้บริหารระดับสูงของกรมบังคับคดี ในการสร้างและพัฒนาองค์กรดิจิทัล
เนื้อหา
  • บอกเล่าประสบการณ์และ Inspiration ของกรมบังคับคดี ในการพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล
  • บทบาทและการทำงานของผู้บริหารองค์กรในการพัฒนาองค์กรดิจิทัลของกรมบังคับคดี
  • กิจกรรมชวนกันคิดเพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการของผู้บริหารกรมบังคับคดี
รูปแบบการนำเสนอ การบรรยายหรือการเสวนา
ผู้ดำเนินรายการ นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล

 

ข้อมูลแนะนำ

เอกสารประกอบการสัมมนา

  ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล กรณีศึกษา "กรมบังคับคดี" โดย นายธัชพล โปษยานนท์

 

  องค์กรนำดิจิทัล โดย นางทัศนีย์ เปาอินทร์

 

  กรมบังคับคดี โดย นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ

 

สรุปการสัมมนา

  สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ห้องที่ 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา "กรมบังคับคดี"