ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ห้องที่ 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace

ห้อง 3314

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน 35 คน


   

วิทยากร

 

นางชุติมา สีบำรุงสาสน์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อ Quick Win Initiative การพัฒนา Digital Workplace
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารหรือผู้ที่สนใจหรืออยู่ระหว่างพัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัวทันสมัยและตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัล
วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความทันสมัยตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่
เนื้อหา
  • ความหมายและคุณลักษณะที่ดีของ Digital Workplace โอกาสที่ได้รับจากการสร้างสถานที่ทำงานแบบดิจิทัล (Digital Workplace)
  • ต้นแบบ Digital Workplace ที่หน่วยงานของรัฐสามารถนำมาปรับใช้ได้
  • คำแนะนำและขั้นตอนการพัฒนา Digital Workplace สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
รูปแบบการนำเสนอ
  • การบรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
  • การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเอกสารประกอบการสัมมนา

    เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
สรุปการสัมมนา

    สรุปรายละเอียดการสัมนาเรื่อง Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace