ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2546
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาปจจัยประเมินความพร้อมขององค์การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจตามแนวทางการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองท้องถิ่น
  • ชื่อผู้วิจัย ฉัตรมงคล แนนหนา
  • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ. 2546
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share