ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2550
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
HiPPS
 
การสอบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ และเป็นที่นิยิมใช้ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในองค์การต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากในกระบวนการสัมภาษณ์ ผู้ว่าจ้างงานและผู้สมัครงานจะมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกัน และการสัมภาษณ์ยังเป็นช่องทางให้ผู้จ้างงานสามารถสืบค้นได้ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ  เช่น ทักษะการพูดและการฟัง เป็นต้น นอกจากนี้การสัมภาษณ์ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่องการสามารถใช้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้จ้างงานและผู้สมัครงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การได้ โดยการสัมภาษณ์ที่ดีจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานหรือบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะเข้าสู่องค์การได้รู้จัก เกิดความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความประทับใจต่อองค์การ
 
อย่างไรก็ตาม การสอบสัมภาษณ์จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเลือกสรรบุคคลมากน้อยเพียงใดนั้น นอกจากการมีระบบ รูปแบบ หรือวิธีการสัมภาษณ์ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมแล้ว ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความสามารถของผู้รับหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นสำคัญ โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของตำแหน่งงานที่จะสัมภาษณ์ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ที่ถูกต้อง และยังต้องเป็นผู้ที่มีหรือได้รับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมด้วย
 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำคู่มือการสอบสัมภาษณ์นี้เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคการสัมภาษณ์ ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และใช้การสอบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการประเมินบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
การสัมภาษณ์ในคู่มือฉบับนี้ มุ่งเน้นที่การสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยสมรรถนะหมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์การ ดังนั้น แนวทางการสัมภาษณ์ในคู่มือฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการสืบค้นพฤติกรรมของผู้มารับการสัมภาษณ์เป็นสำคัญ
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share