ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2551
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
ประเมินผล
 
 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ฉบับร่าง 10 ตุลาคม 2551)
 : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คํานํา 
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วางหลักการปฏิบัติราชการว่าต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยมาตรา 76 กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ ส่วนราชการมี ความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีวิธีการในการประเมินหลายวิธีที่ส่วนราชการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 
คู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือเล่มแรกที่อธิบายให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะทําให้ส่วนราชการและจังหวัดเข้าใจกรอบแนวทางในภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
สํานักงาน ก.พ. จะได้จัดทําคู่มือลักษณะนี้ในแง่มุมอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกเพื่อให้ส่วนราชการนําไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 
 
1. คู่มือการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับหัวหน้างาน 
2. คู่มือการจัดวางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับส่วนราชการ
3. คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล 
4. คู่มือการถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ
5. กรณีศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนราชการ
 
สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
สํานักงาน ก.พ. 
ตุลาคม 2551 
 
 
 

 
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share