ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2552
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ตัวอย่าง-คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 

คำสั่งบรรจุ  คส.1

 • คำสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้  คส.1.1
 • คำสั่งบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก  คส.1.2
 • คำสั่งบรรจุตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ  คส.1.3
 • คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ  คส.1.4
 • คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐผู้สอบแข่งขันได้  คส.1.5
 • คำสั่งบรรจุผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ  คส.1.6
 • คำสั่งบรรจุผู้ไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ  คส.1.7
 • คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ  คส.1.8
 • คำสั่งผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น กลับเข้ารับราชการ  คส.1.9

 

คำสั่งย้าย  คส.2

 • คำสั่งย้าย  คส.2.1
 • คำสั่งย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  คส.2.2
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้กลับไปดำรงตำแหน่งในประเภทเดิม ระดับเดิม  คส.2.3
 

คำสั่งรับโอน  คส.3

 • คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  คส.3.1
 • คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  คส.3.2
 • คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คส.3.3
 • คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้  คส.3.4
 • คำสั่งให้โอน  คส.3.5


คำสั่งเลื่อน  คส.4

 • คำสั่งเลื่อนข้าราชการ  คส.4.1
 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  คส.5

 • คำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  คส.5.1
 • คำสั่งรับโอนมาดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  คส.5.2
 • คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ  คส.5.3
 

คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ (ปรับวุฒิในตำแหน่งเดิม)  คส.6


คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  คส.7

 • คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  คส.7.1
 • คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ( กรณีครบเกษียณอายุ )  คส.7.2
 

คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน  คส.8

 • คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน  คส.8.1
 

คำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  คส.9

 

คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  คส.10


คำสั่งให้ออกจากราชการและอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  คส.11

 • คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  คส.11.1
 • คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด  คส.11.2
 • คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  คส.11.3
 • คำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน  คส.11.4
 • คำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร  คส.11.5
 • คำสั่งให้ข้าราชการไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  คส.11.6
 • คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  คส.11.7
 

คำสั่งเพื่อแก้ไขคำสั่งที่ผิดพลาด  คส.12


คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม  คส.13

 

คำสั่งตามมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)   คส.14

 • คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     คส.14.1
 • คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     คส.14.2
 
 
 
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share