ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2555
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
HiPPS
 
การบริหารผลการปฏิบัติงานในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) มีหลักการแนวคิดพื้นฐานไม่แตกต่างจากการบริหารผลการปฏิบัติงานในระบบปกติทั่วไป เพียงแต่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเน้นการนำหลักการของการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้อย่างเต็มรูปแบบทั้งการวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 
นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ดังนั้น การนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้จึงคำนึงถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับระบบย่อยอื่น ๆ ภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสอดคล้องกับกรอบการสั่งสมประสบการณ์ และ แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล
 
คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ฝ่ายบริหารของส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่) มีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนในหลักการและวิธีการดำเนินการ ในขั้นตอนและองค์ประกอบต่าง ๆ ของกลไกการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 
คู่มือฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบย่อยอื่น ๆ ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และในส่วนที่ 2 จะอธิบายหลักการและแนวทางของการนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งแสดงถึงตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share