ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อหนังสือ:  การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ISBN:  978-616-XXX-XXX-X
ผู้ผลิต:  สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2556
ที่ปรึกษา:  อรวรรณ นุ้ยภักดี
คณะผู้เขียน:  สุชาติ แสงทองสวัสดิ์ / นิสากร วรจันทร์ / ณัฏฐิกา ณวรรณโณ

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share