ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปก: คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ (เผยแพร่ ปี 2556)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ชื่อหนังสือ:  คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ
ISBN:   978-616-7145-77-8
ผู้ผลิต:   สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พ.ศ. 2556
ที่ปรึกษา:  นนทิกร กาญจนจิตรา / สุชาดา รังสินันท์ / อัจฉรา โกศัลวัฒน์ / ชนะชาติ พลพงศ์
บรรณาธิการ:  สุรพงษ์ มาลี / ภูริทัต ศุภคุณ 
 
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Link (มีไฟล์บนเว็บ)

URL แบบสั้นสำหรับ Share