ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
กระแสคน กระแสโลก
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ISBN: 978-616-548-128-1

องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

       สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

       การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้ติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะกระตุ้นให้ข้าราชการใส่ใจ ค้นคว้า และเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร

     "กระแสคน กระแสโลก" เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้เขียนแต่ละท่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุมมองที่หลากหลายผ่านเรื่องราวทั้งที่เป็นบทเรียนแห่งความสำเร็จและบทเรียนที่ควรพัฒนาแก้ไขทำให้เกิดข้อคิด นำไปปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

     สำหรับหนังสือองค์ความรู้ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความจากคอลัมน์ "กระแสคน กระแสโลก" ที่เผยแพร่เป็นคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ซึ่งเขียนโดยข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ที่ช่วยกันนำเสนอและร่วมกันเรียนรู้ แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share