ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
CSTI's Annual Academic Journal / หนังสือวิชาการประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนาคน … พัฒนาการเรียนรู้ (Develop People … Develop Learning)

CSTI's Annual Academic Journal / หนังสือวิชาการประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

สารบัญ

ส่วนที่ 1 นานาสาระว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • พัฒนาคน … พัฒนาการเรียนรู้ / ดร.ชุติมา หาญเผชิญ
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับ “ความดี” จากพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / วรินทร์ สุขเจริญ
 • ผู้นำ “อินเทรนด์” / ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา
 • เทรนด์การพัฒนาภาวะผู้นำ … ที่มากกว่าการเป็นผู้นำ / ดลยา เปี่ยมสุวรรณ์
 • จริง หรือ เท็จ: ความต่างของวัย … ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม / ดลยา เปี่ยมสุวรรณ์
 • ศึกษาดูงานอย่างไร … ให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า / ปรางค์มาศ บุญสิทธิ์


ส่วนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ของงาน HRD

 • กรณีศึกษา: การเรียนรู้ผ่านเรื่องราว / กมลวรรณ สัตยายุทย์
 • Graphic Facilitation / ภัทรียา คะลีล้วน
 • การประยุกต์ใช้ ADDIE Model: การหา A (Analysis) โดยใช้ Result Matrix / เสน่ห์สุดา แสนประสาน
 • การประยุกต์ใช้ ADDIE Model: การออกแบบหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) / พรศิริ เจริญสืบสกุล
 • ประเมินความคุ้มค่างาน HRD … ฝันไปหรือเปล่า / ภัทรียา คะลีล้วน
 • Learning Space / วัชรวีร์ นิ่มเป๋า


ส่วนที่ 3 Trends หรือกระแสโลกด้าน HRD

 • เรียนรู้การเป็นผู้นำจาก Harvard Kennedy School / สุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
 • SHRM Harvest: เก็บเกี่ยวความรู้จากผู้นำด้าน HR / ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา
 • เก็บมาเล่า จากการเข้าสัมมนา ASTD 2014 / ณัฐจริยา แสงสว่าง
 • 5 Trends ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ศิธา เมฆสวรรค์
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี: Mobile Learning / กนกวรรณ ชูชีพ


ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน สพข. ปี 2557

 • ภารกิจด้านนโยบาย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / กนกวรรณ ชูชีพ

 

 

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share