ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
HR Variety 2557
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ISBN: 978-616-548-156-4

     บทความดี ๆ ที่แสดงถึงแง่มุมความคิดอันหลากหลาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับงานด้าน HR ภาครัฐมาโดยตลอด ย่อมเป็นบทความที่ทรงคุณค่าและน่าจะถูกรวบรวมไว้ในที่ใดที่หนึ่ง

     เช่นเดียวกับหนังสือ "HR Variety" เป็นผลงานจากความคิดของข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐอย่างมืออาชีพมาโดยตลอด คณะผู้จัดทำได้รวบรวมบทความที่มีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงาน จากที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารข้าราชการ รวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบในสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะประสบการณ์ ข้อคิดเห็นที่ทรงคุณค่า เพื่อเป็นบทเรียน หรือแนวทางสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ให้ได้ศึกษาสืบต่อไป

    แอบหวังเล็ก ๆ ว่าการรวบรวมบทความครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายให้ข้าราชการทั้งรุ่นเก่า รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ เกิดแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ได้ต่อไป

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share