ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปก: คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน (เผยแพร่ 2559)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
วินัยข้าราชการ
 
คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ
เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน
 
พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย : สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.
 
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)