ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
 
ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงาน ก.พ. ขอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมของประเทศต่าง ๆ
โดยท่านสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Link URL
 
 
 

แนะแนวการศึกษา

 

 
 

Private Student

เปิดรับนักเรียนทุนส่วนตัว ณ สหราชอาณาจักร

 
สำนักงาน ก.พ. รับดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนที่ไปศึกษาวิชา ณ สหราชอาณาจักร
โดยทำหน้าที่เป็น Guardian สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว ( Private Student) ทั้งยังมีบริการสมัครโรงเรียน จัดหา host family ช่วง exeat และจัดหารถรับส่งด้วย
แบบฟอร์มสมัครทุนส่วนตัว UK 

 

โครงการศึกษาต่างประเทศในภาคฤดูร้อน (Summer Course)

-- ยังไม่มีข่าวโครงการภาคฤดูร้อน ณ ขณะนี้ --

ข่าวการศึกษาต่อ