WELCOME TO 20th ACCSM MEETING
 

ประธานและเจ้าภาพจัดการประชุม

ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20

ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563
 (ACCSM 20TH)

 

Topic 1 

ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน หรือ ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM)

ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน หรือ ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM)

วาระการดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน

 

       
; < >    

Topic 2 สำนักงาน ก.พ. กับการเป็นเจ้าภาพ ก.พ.อาเซียน

แผนการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

       
 
       
       

แนวคิดหลัก (Theme) สำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐

       
   

Topic 3  แผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (ACCSM Work Plan 2021 – 2025)

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Monitoring and Evaluation of ACCSM Work Plan 2016 - 2020)

องค์ประกอบความสามารถ หลักสูตร สรุปหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้
DT101 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
DT102 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหาร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงงาน สร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโดยใช้สารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรต้องการ สำนักงาน ก.พ.

ศูนย์องค์ความรู้เฉพาะด้าน หรือ ASEAN Resource Centre (ARC)

       
  < <  

Topic 4 การประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

Preparatory Meeting for the 20th ACCSM

       
       

Topic 5 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

Senior Officials Meeting for the 20th ACCSM ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

       

 

 

     

 

รายละเอียดการประชุม

       

 

     

 

Topic 6 การประชุมผู้นำว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

Heads of Civil Service Meeting for the 20th ACCSM

Topic 7 สื่อ / Media

พิธีรับมอบตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน

ข่าว ประธาน ก.พ. อาเซียน

รายละเอียดการประชุม

องค์ประกอบความสามารถ หลักสูตร สรุปหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้
SPM404 วางแผนการดำเนินโครงการ
SPM405 จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้
SPM406 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ
SPM407 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ
SPM408 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ
Project Management เรียนรู้ทักษะในด้านการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภาครัฐในเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผนบริหารโครงการในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการแก้ไขปัญหาโครงการให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง TDGA

 

Topic 5 Our Staff

คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐

คณะทำงานการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐

Liaison Officers for the 20th ACCSM Meeting