ประวัติความเป็นมา การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในที่สุดจึงได้ร่วมกันจัดงาน "สัปดาห์การบริหารงานบุคคล" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน จากการจัดงานดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้ก็เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๒
นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว การถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" ยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ ข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน
๔. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
๕. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป

 

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

 

เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

         1. สำหรับส่วนราชการ

     - (แบบ ๑) แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
        พิมพ์ (แบบ ๑) ผ่านระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมแนบ (แบบ ๔) ส่งกระทรวงศึกษาธิการ

        2. สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

               - (แบบ ๒) แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
                 

               - (แบบ ๓) แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
                  

               - (แบบ ๔) แบบกรอกประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
                 
กรอกข้อมูลและพิมพ์ (แบบ ๔) ผ่านระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมแนบเอกสาร (แบบ ๒ และ แบบ ๓) เสนอส่วนราชการ

 

 

 

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

๑. ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. สำเนาหนังสือแจ้งส่วนราชการ เรื่อง การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑  กระทรวง/เทียบเท่า/ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และกรม

๒.๒  กรม

๒.๓  จังหวัด

๒.๔  สิ่งที่ส่งมาด้วย (กระทรวง/เทียบเท่า/ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และกรม  จังหวัด)

- แบบฟอร์ม ๑ (ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจัดพิธีฯ + รายละเอียดค่าใช้จ่าย)

- แบบฟอร์ม ๒ (รายงานสรุปการจัดพิธีฯ)

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

VDO พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

“โอวาทนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564"

สารเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

สารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น