ประวัติความเป็นมา การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในที่สุดจึงได้ร่วมกันจัดงาน "สัปดาห์การบริหารงานบุคคล" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน จากการจัดงานดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้ก็เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๒
นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว การถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" ยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ ข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน
๔. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
๕. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป

 

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

 

เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น   Update  !! ขยายเวลาบันทึกข้อมูล ถึง ๑ มีนาคม นี้

 

 

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้จัดพิธีในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสังกัดได้ตามความเหมาะสม สำหรับส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ประสานงานเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสังกัดร่วมกัน

 

๑. ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือแจ้งส่วนราชการ เรื่อง การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑  กระทรวง/เทียบเท่า/ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และกรม

๒.๒  กรม

๒.๓  จังหวัด

๒.๔  สิ่งที่ส่งมาด้วย (กระทรวง/เทียบเท่า/ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และกรม  จังหวัด)

แบบฟอร์ม ๑ (ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจัดพิธีฯ + รายละเอียดค่าใช้จ่าย)

แบบฟอร์ม ๒ (รายงานสรุปการจัดพิธีฯ)

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

VDO พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

“โอวาทนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564"

สารเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

สารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น