ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

# ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับใหม่..!
    
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565
              ////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ////// 


# ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับใหม่..!
    เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
             และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

              ////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ //////


#  ส่งรายงานการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี...
              สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. จึงขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ พร้อมด้วยชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบมาที่ กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางอีเมล์ geis@ocsc.go.th ด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

               * ตารางแสดงรายชื่อส่วนราชการที่จัดส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
        ***  หนังสือที่ นร 1008.5/379 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้
         *** สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสรุปผลการจ้างพนักงานราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         *** สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบฟอร์มข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) 39 รายการ

         *** สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. คู่มือการส่งออกข้อมูลจาก DPIS ไปยัง Microsoft Excel"คลิกดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์ COVID-19" 


  #  หนังสือเเจ้งเวียนส่วนราชการ ที่ นร 1008.5/34 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560  การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง

       - แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
          (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560)

          /////////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ /////////////


 # ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. 2561 

             - หนังสือเเจ้งเวียน ที่ นร 1004.2/ว. คพร. 1
             - แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
             - แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง


 # หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ เล่ม 2     


# คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2563       


# คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2559       


 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563)
             เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             1.แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4
             2. การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
             3. วิธีการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
             4. เอกสารแนบ3 (แบบ พรก. 1, 2 และ 3)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6633, 6665, 6643 
 

****************ระเบียบ ประกาศฯ หนังสือเวียนต่างๆ********************

>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ<

     หมวดการสรรหาและเลือกสรร

     หมวดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลัง

     หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     หมวดค่าตอบแทน

     หมวดสิทธิประโยชน์

     หมวดการดำเนินการวินัย

 

 

      หมวดอื่นๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>หนังสือเวียน<

>อื่นๆ

     -หนังสือที่ นร 1008.5/คพร/18 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551

 
**************************************************************
ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่ หัวข้อข่าว ฉบับ
1 คอลัมน์ : ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555
 

**************************************************************