ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
HR Operation


กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 8 โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 8823, 8825, 8826, 8827, 8834, 8842

ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน