ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลังข้อกฎหมาย.

ระบบคลังข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมด

ระบบค้นหาข้อกฎหมาย

กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

# ประเภท ปี เรื่อง
31 กฎ ก.พ.   2535   กฏ ก.พ. (พ.ศ.2544) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544
32 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2544) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544
33 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2543) ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้อง
34 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
35 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
36 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
37 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
38 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกรม ประจำกอง หรือประจำจังหวัด
39 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
40 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ หน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
41 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน
42 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
43 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ.วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการ
44 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยโรค
45 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ
46 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน
47 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
48 กฎ ก.พ.   2535   **ยกเลิกแล้ว**กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545

Pages