ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ 22 กรกฎาคม 2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระบวนการแต่งตั้ง และ แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแต่งตั้ง ตามเอกสารแนบ

Pages