ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

The New Wave Leader Development Program in Thai Civil Service

 

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แจ้งยกเลิกกิจกรรม ACM และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

2. หนังสือแยกตามหน่วยงาน (ตามลำดับในข้อ 1)

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5

 

เลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 Assessment Center Method เป็นวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564

1. หนังสือแจ้งเลื่อน  53  หน่วยงาน

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้วยวิธีการศูนย์การปะเมิน

1. หนังสือต้นฉบับแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2

2. รายชื่อแจ้งท้าย (เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2  ไม่เรียงลำดับคะแนน

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดกิจกรรม

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อการจัดกลุ่มตามกำหนดการ

 

 

แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

1. รายชื่อแจ้งท้าย (เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

2. หนังสือแจ้งหน่วยงาน 102 หน่วยงาน

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก (แก้ไขข้อมูล 8 มีนาคม 2564)

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการคัดเลือก (11 มีนาคม 2564 ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. ชี้แจงและทดสอบ 09.00 -11.00 น.)

6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

 

เอกสารการรับสมัครหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26

1. หนังสือรับสมัครต้นฉบับ

หนังสือรับสมัครของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน รวม 199 หน่วยงาน

เพิ่มเติมหนังสือรับสมัครของการไฟฟ้านครหลวง

2. รายชื่อแจ้งท้าย

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดหลักสูตร

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างปฏิทินกำหนดการภาพรวม

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คำแนะนำในการกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

สมัครที่นี่ Link ระบบลงทะเบียนกลาง (เริ่มลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนกลางได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2564)

 

 

 

1) หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย เป็นความพยายามในการสร้างแนวร่วม ผู้นำการพัฒนาระบบราชการ สำหรับข้าราชการผู้ที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเป็นแรงเสริมให้การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสบความสำเร็จ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้ศึกษาหารูปแบบการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในราชการไทย ภายใต้โครงการ Civil Service HRD Strategic Management ภายใต้การสนับสนุนจาก UNDP โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้นำ ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ซึ่งได้ทดลองดำเนินการเป็นโครงการนำร่องครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 และได้ดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งปัจจุบัน ดำเนินการถึงรุ่นที่ 23 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มีทั้งสิ้น 923 คน รวม 25 รุ่น (รุ่นนำร่อง - รุ่นที่ 24)

กรอบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

 


2) วัตถุประสงค์

การฝึกอบรมนี้ มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำของข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างสรรค์ องค์กรของภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้พร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบราชการ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

3) ระยะเวลาและสถานที่

ระยะเวลา = ระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ประมาณ 8-10 สัปดาห์ แบ่งเป็น

 • ช่วงก่อนการฝึกอบรม มี Pre - Work ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ก่อนเปิดการฝึกอบรม
 • ช่วงการปฐมนิเทศ 3-4 วัน ในต่างจังหวัด
 • ช่วงการฝึกอบรมประมาณ 6 สัปดาห์
 • ช่วงการลงพื้นที่ชุมชนในต่างจังหวัดประมาณ 1 สัปดาห์
 • ช่วงการติดตามประเมินผล 3-4 วัน
 • ช่วงพิธีปิดและการรายงานผลประเมิน 360 องศา 1 วัน

งบประมาณ= งบรายจ่ายอื่น

 • สำนักงาน ก.พ. (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม) และบางส่วนจากหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

สถานที่

 • สถานบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี และต่างจังหวัด

วิทยากร

 • วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

4) หน่วยงานรับผิดชอบ

# หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

โทรศัพท์ 02-547-1780, 02-547-1747
โทรสาร 02-547-1752


5) ทำเนียบผู้เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (รุ่นนำร่อง - ปัจจุบัน)

 

VDO: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ

ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม วันที่ 16 กันยายน 2562

ซึ่งมีนิทรรศการแสดงผลงาน New Wave Alumni (รุ่นที่ 23-24) ในกิจกรรมนี้ด้วย

เครดิต VDO : ไทยคู่ฟ้า

VDO สัมภาษณ์ Alumni "จากใจพี่สู่น้อง" เนื่องในกิจกรรม "ครบรอบ 20 ปี นิวเวฟ" (จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562)

 

ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24

New Wave Talk

Download ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม http://bit.ly/2O3mkrA

ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23

 

ผลงานกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 23

กลุ่ม 1 บ้านคำครตา

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 1 บ้านคำครตา


กลุ่ม 2 บ้านดงแคนใหญ่

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 2 บ้านดงแคนใหญ่


กลุ่ม 3 บ้านโนนทรายงาม

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 3 บ้านโนนทรายงาม


กลุ่ม 4 บ้านหนองเลิง

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 4 บ้านหนองเลิง


กลุ่ม 5 บ้านดวน

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 5 บ้านดวน

 

ผลงานรุ่น ภาพยนตร์สั้น: Trust Us

 

ผลงานรุ่น : New Wave Talk

การนำเสนอผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม

กิจกรรม “New Wave Theatre ตอน ผู้นำคลื่นลูกใหม่ขับเคลื่อนไทย 4.0”

 


ประมวลภาพตลอดหลักสูตร: กว่าจะมาเป็น New Wave รุ่นที่ 23

 

เอกสารแนบ: