ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แผนปฏิบัติราชการประจําปี สำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์สํานักงาน ก.พ. และแผนแม่บทอื่น ๆ โดยคํานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน/ศูนย์
และเป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม

 

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2564

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2563

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2562

 

PDF icon01สรุปแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561

 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2561