ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ว6/2561)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนั้น  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจึงได้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการแจ้งเวียนทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐดังกล่าว ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล แล้ว โดย มีเนื่อหาโดยสรุป  ดังนี้ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารดาวน์โหลด ด้านล่างนี้

 


 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่