ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

สำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จึงได้ดำเนินการวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รวมถึงแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้ระยะ 5 ปีแรกของการพัฒนา เป็นระยะของการสร้างรากฐานของการวางระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวและมีความพร้อมในทุกมิติที่จะทำงานในบริบทของการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมุ่งพัฒนาจุดเน้น 4 ประการ คือ

 • การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
 • การส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการและการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ (Create Alignment and Accountability)
 • การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Driving Innovation) และ
 • การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ (Create Partnership and Relationship)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันว่าเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0 มากน้อยเพียงใด
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ได้ร่วมกันให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วย

ประเด็นเนื้อหา

 1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
 2. สมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง
 3. กรอบแนวทางการพัฒนา (Development Roadmap) ภาวะผู้นำและสมรรถนะอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมค่านิยมการทำงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
 4. การสร้างแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
 5. เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไปที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนากลยุทธ์ และ/หรือ การพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน จำนวนประมาณ 240 คน จำแนกเป็น 3 กลุ่ม (รุ่น) ๆ ละไม่เกิน 80 คน

 • กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562
 • กลุ่มที่ 2 วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 และ
 • กลุ่มที่ 3 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562

การติดต่อ

กลุ่มแผนงานและวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2547 1071, 0 2547 1788

โทรสาร 0 2547 1752