ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Clermont-Ferrand และ Lyon 21-22 พฤษภาคม 2562

ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. สุภคกุล สงวนสุข นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ณ สถาบัน IUT เมือง Clermont – Ferrand  และ น.ส. กฤษฎี เทศประพีป์ ซึ่งศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ ณ สถาบัน INSA Lyon

ประเภทข่าว: 

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 6-7 มีนาคม 2562

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ  นายกฤษณะ นามแฮด นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน  นายอานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล และ นายกันต์ธนากร น้อยเสนา นทร. ก.วิทย์ ซึ่งศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Toulouse และได้พบกับอาจารย์ Alain KLOTZ  อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนายกันต์ธนากรฯ   ทั้งนี้ งานวิจัยของ นทร. ซึ่งเป็นสมาชิกในทีมวิจัยระหว่างประเทศที่ศึกษาเรื่อง Gravitational Waves  จัดเป็นเรื่องใหม่ในวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยเป็นงานสานต่อเดินตามรอยของทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2560 ในฐานะที่มีบทบาทโดยตรงในการพิสูจน์ให้เห็นว่าคลื่นตัวนี้มีจริงในจักรวาลตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์

ประเภทข่าว: 

Pages