ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

การเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิส

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมือง Geneva Lausanne และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ สถาบัน César Ritz SHMS และ Les Roches

ที่ Geneva ได้พบกับ น.ส.ปฐมน แป้นเหลือ (ก.พ.) ซึ่งได้รับทุนมาศึกษา ป. โท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และ ที่ Lausanne ได้ประชุมร่วมกับ นทร. ปริญญาเอก 3 รายคือ พ.ต.ท. หญิง กรอุษา เตชบวรเกียรติ (ก.พ.) ทำวิจัยเรื่องการพิสูจน์หลักฐาน เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารด้วยหมึก ซึ่งในปัจจุบัน มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยโลซานน์เพียงแห่งเดียว นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (ก.วิทย์) ทำเรื่องความปลอดภัยในการใช้ปูนที่มีสารนาโนในการก่อสร้าง และ นายธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ (พสวท.) ทำเรื่องการสังเคราะห์สาร

ประเภทข่าว: 

แพทย์ประจำตัว (Médecin traitant)


จากที่ สนร. ได้เคยเขียนเรื่องการประกันสุขภาพ ไว้แล้วนั้น http://oeaparis.free.fr/article.php3?id_article=219&id_section=5  วันนี้จึงขอพูดถึงเรื่อง แพทย์ประจำตัว (Médecin traitant) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเป็นลำดับต้นๆ เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงฝรั่งเศส เพราะนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ทางราชการฝรั่งเศสก็ได้กำหนดให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปต้องแจ้งชื่อแพทย์ประจำตัวต่อ สำนักงานประกันสุขภาพ (Assurance Maladie) สนร. จึงขอสรุปรายละเอียดไว้ดังนี้

ประเภทข่าว: 

ตรวจเยี่ยม นทร. Montluçon และ Clermont-Ferrand

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ณ เมือง Montluçon และ Clermont-Ferrand ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ดังรายละเอียด

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ก. วิทย์ นายวิเชียร เนียมชาวนา ที่กำลังศึกษา ป. เอก ณ เมือง Montluçon ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ เยี่ยมชมห้องทดลองภาควิชา Génie Mécanique Productique ของสถาบัน IUT Montluçon ซึ่ง นายวิเชียรฯ ทำงานวิจัยเรื่องการสร้างแบบจำลองตำหนิในเหล็กที่ส่งผลต่อความล้าของเหล็กนวัตกรรมใหม่เกรดต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา Professeur Jean-Louis Robert ให้การต้อนรับและนำชมห้องทดลอง

ประเภทข่าว: 

Pages