ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

ประกาศแจ้งเตือน นร. เรื่องความปลอดภัย

ตามที่ได้เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และได้ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 3 เดือน จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 แจ้งเตือนประชาชนคนไทยในเรื่องความปลอดภัย เช่นเดียวกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ประเภทข่าว: 

รายงานสถานการณ์และความปลอดภัยของนักเรียนไทยในปารีส

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการก่อการร้ายในกรุงปารีส และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศฝรั่งเศส นั้น

สนร. ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน และงดการเดินทางมายังกรุงปารีสหรือการเดินทางออกนอกประเทศในระหว่างนี้ อีกทั้งขอให้ติดตามข่าวของทางราชการฝรั่งเศส และข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกท่าน กรณีเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ขอให้แจ้งผู้ปกครองและ สนร. ทราบเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของตนในโอกาสแรก ต่อไปด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2558

เลขาธิการ ก.พ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สนร. ภูมิภาคยุโรป

ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ. นำโดยเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) รองเลขาธิการ ก.พ. (ม.ล. พัชรภากร เทวกุล) ที่ปรึกษาระบบราชการ (นางสาววชิรา ตรีกรวิเศษภักดี) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 2 ราย (นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ และ นางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์) เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภูมิภาคยุโรป โดยเริ่มจากประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน และประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2558

ประเภทข่าว: 

Pages