ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

 • 16 Aug, 2016
 • คุณภาพชีวิต

Project Description

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ สปชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตารางกระจายจำนวนประเภทข้าราชการเข้าร่วมโครงการ


กำหนดการโครงการฯ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ มหาวิทยาลัยบูรพา


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สปชต.) ทางออนไลน์


คำแนะนำก่อนการสมัคร

1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ

2. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร เพื่ออัพโหลดในระบบลงทะเบียน
(ไฟล์ที่มีนามสกุล pdf, jpg, jpeg, png เท่านั้น)

 • สำเนาบัตรข้าราชการ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) และสำเนาบัตรประชาชนโดยจัดวางให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
 • แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา)
 • สำเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
  (กรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น)

3. ผู้สมัครทำกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกกับระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน โครงการ สปชต.


 • 09 Jan, 2015
 • คุณภาพชีวิต

Project Description

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการพลเรือนทุกประเภทและระดับตำแหน่ง ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน

การอบรมในรูปแบบออนไลน์

 • วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 : วันทดสอบระบบ
 • วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
 • วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 : เรื่องน่ารู้สำหรับวัยเกษียณ
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 : การดำรงตนอย่างมีคุณค่า
-------------------------------------------

จำนวนผู้สมัคร

 • ข้าราชการพลเรือน จำนวน 500 คน
-------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรม (pdf)
 • ตรวจสอบรายชื่อ

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเกินจำนวนโควต้าที่กำหนด