ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

  • 14 Nov, 2006
  • จริยธรรม

Project Description

จำขึ้นใจ

“โครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ 
มีจิตสำนึกร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และร่วมกันสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

Live Preview