ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1

เรื่อง กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ  หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

 • การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การเตรียมกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ”

  • โดย นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

 • การอภิปรายเป็นคณะ เรื่อง กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ : ทำไม ? อะไร ? อย่างไร ?

  • ประกอบด้วย

  • นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ 

  • นายมีชัย วีระไวทยะ

   • นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

  • นายมนูญ สรรค์คุณากร

   • ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล

  • นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

  • นายสุรพงษ์  มาลี

   • นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.  ผู้ดำเนินการอภิปราย

 

 • สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ