ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1 - 50 of 3633
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/03/2023 - 15:29
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/02/2023 - 15:38
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กบส.)
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/02/2023 - 09:22
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
เรื่อง: ราคากลางงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 54 รายการ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/02/2023 - 16:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 54 รายการ
เรื่อง: ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 15/02/2023 - 15:42
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการฯ, PDF icon ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการฯ
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/02/2023 - 12:01
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

Pages