ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา หรือ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ   20/09/2023 - 14:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/09/2023 - 13:55
ข่าว/รายงาน   กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   19/09/2023 - 16:49
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายกำหนดเวลาและเพิ่มช่องทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   18/09/2023 - 16:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/09/2023 - 15:37
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566   14/09/2023 - 09:57
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบ Paper & Pencil   12/09/2023 - 18:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสำรวจพฤติกรรมทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการสำรวจความเห็นจากภาคประชาชน (Social Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/09/2023 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/09/2023 - 15:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/09/2023 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/09/2023 - 15:48
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2566   11/09/2023 - 15:15
ข่าว/รายงาน   รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   11/09/2023 - 10:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566   11/09/2023 - 10:37
หนังสือเวียน   การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ   07/09/2023 - 17:37
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566   07/09/2023 - 17:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/09/2023 - 16:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   07/09/2023 - 11:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/09/2023 - 15:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/09/2023 - 15:52
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   05/09/2023 - 10:48
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 16   04/09/2023 - 13:51
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566   01/09/2023 - 11:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบทุนรัฐบาล (ก.พ.) : การสำรวจความคิดเห็น และความต้องการที่มีต่อระบบทุนรัฐบาล (ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2023 - 16:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2023 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2023 - 15:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   31/08/2023 - 15:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2023 - 15:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2023 - 15:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2023 - 13:48

Pages