ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕   23/10/2021 - 09:30
ข่าว/รายงาน   วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕   22/10/2021 - 22:19
ข่าว/รายงาน   วันที่ 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   21/10/2021 - 16:26
ข่าว/รายงาน   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   20/10/2021 - 15:47
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14   20/10/2021 - 14:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2564   20/10/2021 - 13:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2021 - 13:12
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   19/10/2021 - 19:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมระบบการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2021 - 16:10
หนังสือเวียน   แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ   15/10/2021 - 19:27
หนังสือเวียน   การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562   15/10/2021 - 19:23
หนังสือเวียน   การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   15/10/2021 - 19:13
หนังสือเวียน   การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคล   15/10/2021 - 19:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง   15/10/2021 - 15:18
ข่าว/รายงาน   กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทาง ประจำปี 2564   15/10/2021 - 14:37
หนังสือเวียน   ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563   15/10/2021 - 13:07
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับ “ผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา” /“ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ” (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2564   15/10/2021 - 11:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สลธ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)   14/10/2021 - 13:57
ข่าว/รายงาน   พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)   13/10/2021 - 11:46
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564   13/10/2021 - 11:33
ข่าว/รายงาน   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)   12/10/2021 - 16:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา อาคาร 10 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2021 - 16:04
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564   11/10/2021 - 14:20
หนังสือเวียน   การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   08/10/2021 - 20:21
ข่าว/รายงาน   8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์   08/10/2021 - 15:47
ข่าว/รายงาน   8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์   08/10/2021 - 09:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/10/2021 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2564   05/10/2021 - 16:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2564   04/10/2021 - 18:31
ข่าว/รายงาน   วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   04/10/2021 - 15:02

Pages