ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   แจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil   18/01/2023 - 17:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/01/2023 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)   18/01/2023 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/01/2023 - 13:52
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.   18/01/2023 - 09:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/01/2023 - 14:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle Real Application Clusters (ข้อมูลข้าราชการพลเรือนและงานทะเบียนประวัติข้าราชการ)   16/01/2023 - 13:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งสำหรับระบบฐานข้อมูลOracle Real Application Clusters(ข้อมูลข้าราชการพลเรือนและงานทะเบียนประวัติข้าราชการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   16/01/2023 - 13:54
ข่าว/รายงาน   ข้อมูลและแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑   13/01/2023 - 15:39
หนังสือเวียน   การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ   13/01/2023 - 12:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/01/2023 - 16:00
ข่าว/รายงาน   มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรม   12/01/2023 - 11:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/01/2023 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ.   10/01/2023 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/01/2023 - 13:50
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2566   10/01/2023 - 13:49
test   test   10/01/2023 - 09:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/01/2023 - 15:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   09/01/2023 - 10:41
ข่าว/รายงาน   ๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   08/01/2023 - 08:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))   06/01/2023 - 16:12
ข่าว/รายงาน   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ)   05/01/2023 - 17:32
ข่าว/รายงาน   บัตรอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   05/01/2023 - 16:40
ข่าว/รายงาน   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.   05/01/2023 - 16:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/01/2023 - 14:58
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2565   05/01/2023 - 13:46
ข่าว/รายงาน   เตรียมตัวกันให้พร้อม!! กับการ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2566 ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam   05/01/2023 - 11:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 - 15:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)   29/12/2022 - 15:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 - 10:26

Pages