ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   11/04/2023 - 11:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/04/2023 - 14:10
ข่าว/รายงาน   รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   07/04/2023 - 10:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกล่องและซองแบบทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2023 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2023 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   05/04/2023 - 14:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/04/2023 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/04/2023 - 16:02
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   04/04/2023 - 14:54
เนื้อหาทั่วไป   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   03/04/2023 - 15:30
เนื้อหาทั่วไป   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   03/04/2023 - 15:30
เนื้อหาทั่วไป   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   03/04/2023 - 15:30
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)   03/04/2023 - 10:13
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566"   01/04/2023 - 10:49
ข่าว/รายงาน   สารจากบุคคลสำคัญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566   01/04/2023 - 10:42
ข่าว/รายงาน   พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566   01/04/2023 - 00:01
ข่าว/รายงาน   ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   31/03/2023 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/03/2023 - 15:50
หนังสือเวียน   ว 8/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร   31/03/2023 - 15:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/03/2023 - 15:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/03/2023 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/03/2023 - 14:35
ข่าว/รายงาน   Hack a Box: Civil Service HR Playground   31/03/2023 - 14:06
หนังสือเวียน   แนวทางการจัดทำและการกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ   31/03/2023 - 13:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก   31/03/2023 - 13:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/03/2023 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   30/03/2023 - 15:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/03/2023 - 16:09
ข่าว/รายงาน   1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 619 ท่าน   29/03/2023 - 11:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/03/2023 - 16:27

Pages