ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/08/2022 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/08/2022 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/08/2022 - 14:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/08/2022 - 13:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/08/2022 - 13:18
Team   POL.LT. SUTTIMA PIPATPIBOON   23/08/2022 - 09:30
Team   MR. KITIPONG MAHARATANAWONG   23/08/2022 - 09:09
ข่าว/รายงาน   ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.   22/08/2022 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/08/2022 - 15:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) แบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/08/2022 - 14:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/08/2022 - 14:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/08/2022 - 11:30
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   19/08/2022 - 09:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/08/2022 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/08/2022 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/08/2022 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประกอบการเรียน กิจกรรมการประเมินจุดแข็ง “StrengthsFinder” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/08/2022 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/08/2022 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/08/2022 - 16:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ศสล. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)   18/08/2022 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ศกศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)   18/08/2022 - 13:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/08/2022 - 16:01
ข่าว/รายงาน   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน   17/08/2022 - 14:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/08/2022 - 13:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/08/2022 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/08/2022 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่าเครื่องเอกสาร   16/08/2022 - 16:05
ข่าว/รายงาน   แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑   16/08/2022 - 15:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/08/2022 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/08/2022 - 16:10

Pages