ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การวัดความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ   28/12/2022 - 16:37
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)   28/12/2022 - 16:31
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   27/12/2022 - 15:24
ข่าว/รายงาน   โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม   27/12/2022 - 11:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2022 - 15:50
ข่าว/รายงาน   แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   26/12/2022 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2022 - 10:37
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 97 และ 98   26/12/2022 - 09:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างพัฒนาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation)   23/12/2022 - 12:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation)   23/12/2022 - 12:05
เนื้อหาทั่วไป   ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ)   23/12/2022 - 11:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเอกสารสำเร็จรูป ฝาในตัว ไม่มีตราประทับ และอินเด็กซ์กระดาษหยัก ๑๕๐ แกรม A๔ (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2022 - 16:02
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog)   22/12/2022 - 10:33
เนื้อหาทั่วไป   ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   22/12/2022 - 09:38
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.   21/12/2022 - 16:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)   21/12/2022 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)   21/12/2022 - 15:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.)   21/12/2022 - 15:30
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)   21/12/2022 - 13:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2022 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2022 - 15:50
ข่าว/รายงาน   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมสวดมนต์เพื่อน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   20/12/2022 - 14:09
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   20/12/2022 - 12:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/12/2022 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2022 - 15:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2022 - 14:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2022 - 15:24
ข่าว/รายงาน   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด "โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข."   15/12/2022 - 11:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2022 - 15:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สพข. ครั้งที่ 1/2566)   13/12/2022 - 16:02

Pages