ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สลธ.กยพ. ครั้งที่ 1/2567)   26/09/2023 - 16:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศสส. ครั้งที่ 1/2567)   26/09/2023 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สลธ.กบส. ครั้งที่ 1/2567)   26/09/2023 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศกศ. ครั้งที่ 1/2567)   26/09/2023 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2023 - 15:56
เนื้อหาทั่วไป   ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติฯ   25/09/2023 - 15:18
หนังสือเวียน   กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566   25/09/2023 - 15:14
เนื้อหาทั่วไป   ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ   25/09/2023 - 15:12
เนื้อหาทั่วไป   ระบบการรายงานจะเปิดตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2566   25/09/2023 - 15:07
เนื้อหาทั่วไป   ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21   25/09/2023 - 13:57
ข่าว/รายงาน   พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   25/09/2023 - 11:15
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   22/09/2023 - 16:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในพื้นที่พิเศษ : กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานในพื้นที่พิเศษ โดยวิธีคัดเลือก   22/09/2023 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบเสียงและภาพสำหรับ ห้องประชุม ๒ และ ๓ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/09/2023 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/09/2023 - 15:50
เนื้อหาทั่วไป   Dashboard รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   22/09/2023 - 13:14
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   22/09/2023 - 11:49
หนังสือเวียน   วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568   22/09/2023 - 09:49
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   22/09/2023 - 09:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2023 - 15:50
หนังสือเวียน   การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา หรือ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ   20/09/2023 - 14:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/09/2023 - 13:55
ข่าว/รายงาน   กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   19/09/2023 - 16:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายศูนย์ข้อมูล (Data center) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/09/2023 - 15:50
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายกำหนดเวลาและเพิ่มช่องทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   18/09/2023 - 16:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/09/2023 - 15:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/09/2023 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/09/2023 - 14:55
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566   14/09/2023 - 09:57
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบ Paper & Pencil   12/09/2023 - 18:06

Pages