ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/03/2023 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   09/03/2023 - 15:13
ข่าว/รายงาน   ภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลงานที่สำคัญ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ   08/03/2023 - 15:26
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ (Prince Mahidol Bursary Fund at Trinity College)   07/03/2023 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   07/03/2023 - 16:09
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   07/03/2023 - 10:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/03/2023 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2023 - 15:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้น ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2023 - 14:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2023 - 11:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2023 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2023 - 15:32
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   27/02/2023 - 15:09
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2)   24/02/2023 - 16:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศสล. ครั้งที่ 3/2566)   24/02/2023 - 15:46
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   24/02/2023 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางม่านไฟฟ้า ฝ้า และผนัง บริเวณห้องลงทะเบียนและภายในหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/02/2023 - 15:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/02/2023 - 14:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   24/02/2023 - 09:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ และกล้องถ่ายวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/02/2023 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/02/2023 - 15:40
ข่าว/รายงาน   เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19   22/02/2023 - 17:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/02/2023 - 16:10
หนังสือเวียน   ว 21/2565 กําชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดําเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว   22/02/2023 - 08:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/02/2023 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและรอบบริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/02/2023 - 15:44
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.   20/02/2023 - 10:41
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   17/02/2023 - 14:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 54 รายการ   16/02/2023 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/02/2023 - 16:01

Pages